Disclaimer – Allon Dery – Design tafels op maat

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Allon Dery. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Allon Dery. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Allon Dery is niet aansprakelijk indien de op deze website getoonde informatie onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt voortdurend aangevuld en/of aangepast. Allon Dery behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Allon Dery alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Allon Dery niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Allon Dery, welke geen eigendom zijn van Allon Dery, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Allon Dery. Hoewel Allon Dery uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan hij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Allon Dery worden onderhouden wordt afgewezen.

Allon Dery sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.